rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Obec Bystrá
oficiálne stránky obce
Bystrá

Žiadosť, podnet, návrh

Ako vybaviť - Žiadosť, podnet, návrh

Žiadosť, podnet, návrh a sťažnosť na Obecný úrad v Bystrej môžete podať:

 • písomne zaslaním poštou na adresu OcÚ v Bystrej: Obecný úrad Bystrá, Bystrá 61, 977 01 Brezno
 • osobne prinesením v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu Bystrá, Bystrá 61, 977 01 Brezno,
 • v odôvodnených prípadoch dostavením sa osobne na Obecný úrad v Bystrej, kde bude s Vami spísaný úradný záznam (viac info na OcÚ Bystrá).

 

Sadzobník správnych poplatkov

Výška poplatkov spojených s podaním žiadosti sa riadi Sadzobníkom správnych poplatkov obce Bystrá


Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí Obecná samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať je stanovená zákonom Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Obecná samospráva musí dodržiavať aj osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon
 • Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obecná samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:
 • Zákon FZ č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NZ č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.
 • Zákon NZ č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 • Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi
 • Zákon FZ č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 478/2002 Zb. o ovzduší
 • Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • Zákon NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
 • Zákon FZ č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č.171/1995 Z.z.. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu
 • Zákon NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb.
 • Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. - o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. - o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. - o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. - o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 515/2003 Z.z.- o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. - o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z.z. podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p.
 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohosp.majetku
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákona)
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov, v z.n.p.
 • Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v z.n.p.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v z.n.p.
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v z.n.p.
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z.n.p.
 • Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, v z.n.p.
 • Nar. vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a ustanovení a zložení odborných komisií PZ
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v z.n.p.
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v z.n.p.
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v z.n.p.
 • Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie vlády o katalógoch prác
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie
 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
 • Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
 • Zákon NR SR č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok

OBECNÝ ÚRAD

Aktuálna teplota

18.6.2024 06:06

Aktuálna teplota:

12.2 °C

Vlhkosť:

92.2 %

Rosný bod:

11.0 °C

odkazy

Sv.omše v Bystrej


 

Horehronie


 

infocentrum


lekaren

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE V OKRESE


Veterinárna ošetrovňa


kolkaren


Slovensko.sk


MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.skfotomapa


Náš mapový portál


Horská záchranná služba


     SBŠport


   megaubytovanie


    komiarbb


knh


 

brimo


 

Expodom

 

 

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:71
TÝŽDEŇ:285
CELKOM:908721

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Webkamery Chopok - Nízke Tatry

webkamery