Navigácia

Výber jazyka

Aktuálna teplota

25.5.2020 08:43

Aktuálna teplota:

9.1 °C

Vlhkosť:

81.5 %

Rosný bod:

6.1 °C

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Webkamery Chopok - Nízke Tatry

webkamery

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilná verzia

mobilná verzia www

pecat16    pect16                    pecat 2017             

Obsah

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov - 2.stupeň ochrany

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive


Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje (§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002):

 • na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 • ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,
 • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
 • ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.


Prílohy žiadosti:

 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
 • kópia Listu vlastníctva,
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.


Vybavuje: Jana Švantnerová, telefón: 048/619 53 80, e-mail: podatelna@bystra.sk

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

 • fyzické osoby:  10 € ,
 • právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie:  100 €.

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

  

Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Poplatky:

 • rybársky lístok týždenný: 1,50  €,
 • rybársky lístok mesačný:  3 €,
 • rybársky lístok ročný:  7 €,
 • rybársky lístok trojročný: 17 €,
 • od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov

Vybavuje: Jana Švantnerová, telefón: 048/619 53 80, e-mail: podatelna@bystra.sk

Doba vybavenia: na počkanie.