Navigácia

Obsah

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov - 2.stupeň ochrany

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive


Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje (§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002):


Prílohy žiadosti:


Vybavuje: Jana Švantnerová, telefón: 048/619 53 80, e-mail: podatelna@bystra.sk

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

  

Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Poplatky:

Vybavuje: Jana Švantnerová, telefón: 048/619 53 80, e-mail: podatelna@bystra.sk

Doba vybavenia: na počkanie.