Navigácia

Obsah

ŽIADOSŤ, PODNET, NÁVRH


Ako vybaviť - Žiadosť, podnet, návrh

Žiadosť, podnet, návrh a sťažnosť na Obecný úrad v Bystrej môžete podať:

 

Sadzobník správnych poplatkov

Výška poplatkov spojených s podaním žiadosti sa riadi Sadzobníkom správnych poplatkov obce Bystrá


Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí Obecná samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať je stanovená zákonom Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Obecná samospráva musí dodržiavať aj osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní: